Telefon

018-444 20 30

E-post

info@hetluften.se

Öppettider

08:00-17:00

Får privatperson installera?

Får jag installera värmepump själv

Många vill installera sin värmepump själv, men för installationen av en värmepump krävs det enligt lag en certifierad installatör.

Certifierad installatör krävs enligt lagen

Vid installation av en luft-luftvärmepump / luftkonditionering eller en luft-vattenvärmepump skall man oftast dra rör med köldmedium (gas). Dessa är mycket miljöfarliga och dessutom farliga för oss människor. Av den anledningen krävs det enligt svensk lag att jobbet utförs av utbildad och certifierad installatör.

Eftersom självinstallation av en värmepump är ett lagbrott så gäller ingen garanti. Det troliga är också att försäkringsbolagen vägrar betala ut för eventuella skador om du har installerat den själv.

Den 1 januari 2015 trädde den nya F-gasförordningen (EU/517/2014) i kraft och med den flertalet bestämmelser. En av de mer tydliga kraven i förordningen finns i artikel 11.5 där det framgår att ”icke-hermetiskt sluten utrustning påfylld med fluorerande växthusgaser får endast säljas till slutanvändare om det kan bevisas att installationen ska utföras av ett företag som är certifierat i enlighet med artikel 10”.

I praktiken innebär detta att en majoritet av alla luft-luftvärmepumpar samt vissa luft-vattenvärmepumpar (förfyllda splitaggregat) enbart får säljas tillsammans med installation.

Installationen måste därför utföras av egen certifierad personal eller av ett externt certifierat företag med certifierad personal. Observera att förbudet ej gäller för hermetiskt sluten utrustning vilket generellt inbegriper vätska-vattenvärmepumpar, frånlufts-värmepumpar samt de flesta vissa luft-vattenvärmepumpar. Förbudet gäller ej tomma splitaggregat eller aggregat med naturliga köldmedier.

Som privatperson får du alltså inte installera värmepump i split utförande själv. Installationen får endast göras av ett företag som är certifierat och av en person med personligt certifikat.
Den som bryter mot detta påförs miljösanktionsavgift i enlighet med SFS 2012:259, Förordning om miljösanktionsavgifter.